หน้าแรก เกี่ยวกับเรา หลักสูตรที่เปิดสอน โครงสร้างการบริหาร คลังความรู้

เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

"เน้นทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ชุมชน"

อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

"มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีทักษะวิชาชีพ มีจิตอาสา"

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รับการโอนมาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านไร่เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2547 มาเป็นสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิทยาลัยชุมชน

พันธกิจของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จัดตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ 2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61140
เกี่ยวกับเรา
ส่วนงานบริการ
เอกสารเผยแพร่