หน้าแรก เกี่ยวกับเรา หลักสูตรที่เปิดสอน โครงสร้างการบริหาร คลังความรู้

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง
  • การบัญชี
  • ช่างยนต์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ไฟฟ้า
  • การบัญชี
  • เทคนิคเครื่องกล

ระดับอนุปริญญา

  • การปกครองท้องถิ่น
  • การพัฒนาเด็กปฐมวัย

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร

ระดับอนุปริญญา

no data.

หลักสูตรฝึกอบรม

โดยหลักสูตรละ 25 คน
เกี่ยวกับเรา
ส่วนงานบริการ
เอกสารเผยแพร่