มีคุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชน
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มีคุณธรรมนำความรู้ สู่ชุมชน