หน้าแรก เกี่ยวกับเรา หลักสูตรที่เปิดสอน โครงสร้างการบริหาร คลังความรู้
ข่าวประกาศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
เปิดสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อนุปริญญา

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
"เน้นทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ชุมชน"

อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
"มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีทักษะวิชาชีพ มีจิตอาสา"

เกี่ยวกับเรา
ส่วนงานบริการ
เอกสารเผยแพร่