หน้าแรก เกี่ยวกับเรา หลักสูตรที่เปิดสอน โครงสร้างการบริหาร คลังความรู้
Image 1
Image 2
Image 3
Image 3
ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
เปิดสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อนุปริญญา
เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
"เน้นทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ชุมชน"
อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
"มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีทักษะวิชาชีพ มีจิตอาสา"

ผลงานที่โดดเด่น readmore

เกี่ยวกับเรา
ส่วนงานบริการ
เอกสารเผยแพร่