เกี่ยวกับวิทยาลัย

ในปี  2545  มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ. 2545  ให้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจำนวน  10  จังหวัด  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้  ศึกษาระดับอนุปริญญา  ทำให้ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัดมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูง  เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  วิทยาลัยชุมชนได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่  17  เมษายน  2545  โดยประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่  22  ธันวาคม พ.ศ. 2547  ได้โอนจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านไร่  สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มาเป็นวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ตั้งอยู่ที่  7  หมู่ 2  ตำบลห้วยแห้ง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี อันเป็นที่ตั้งเดิมของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไร่ ซึ่งได้รับโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีเนื้อที่ประมาณ ๖๐ ไร่เศษ ประกอบด้วย  อาคารอำนวยการ อาคารหอประชุม อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ โรงฝึกงานที่มีความสมบูรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษาและบุคลากร ซึ่งได้รับการโอนมาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านไร่เดิม

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2563 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน บนฐานความเป็นไทย ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและสร้างโอกาส สร้างงานสร้างอาชีพ และนวัตกรรมสู่ชุมชน”

คำอธิบายวิสัยทัศน์

เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี = วิทยาลัยคุณธรรม  สร้างชุมชนเข้มแข็ง

อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี =  มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีภาวะผู้นำ มีจิตสาธารณะ

วัตถุประสงค์

 1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับการบริการศึกษาอย่างทั่วถึง
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิตให้มีความสมบูรณ์เต็มตามศักยภาพ
 3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน
 4. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เป็นระบบและต่อเนื่อง
 5. หลักสูตรสนองความต้องการของท้องถิ่น
 6. ระดมทรัพยากรทางสังคม ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 7. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนระดับอนุปริญญาและอาชีวศึกษาและหลักสูตรที่หลากหลาย
 2. จัดการความรู้และเป็นแหล่งบริการ ทางวิชาการเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน
 4. อนุรักษ์สืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล

ปรัชญา

มีคุณธรรม  นำความรู้  สู่ชุมชน

สีประจำวิทยาลัย

สีน้ำเงิน หมายถึง  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

สีแดง   หมายถึง  การรวมพลัง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นมหาพรหมราชินี

142 total views, 1 views today