ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๓ รายการ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง NO COMMENTS YET

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านเพิ่ม

So, what do you think ?