เปิดเผยราคากลาง รถยนต์โดยสาร

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ตารางวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ่านเพิ่ม ประกาศวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์เป็นรถโดยสาร (ดีเซล) ฯ อ่านเพิ่ม เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเช่ารถยนต์เป็นรถโดยสาร (ดีเซล) ฯ อ่านเพิ่ม คุณลักษณะเพิ่มเติม อ่านเพิ่ม

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายฯ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนผูู้สูงอายุฯ

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยแห้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม

ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

BY IN จัดซื้อจัดจ้าง, พัสดุ NO COMMENTS YET

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 77 รายการ อ่านเพิ่ม

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเข้าใจในการทำเอกสาร การเงินฯ

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง NO COMMENTS YET

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครกงารส่งเสริมความเข้าใจในการทำเอกสาร การเงินและพัสดุ ตามาะเบียบกระทรงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561  จำนวน 9 รายการ อ่านเพิ่ม

ผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุโครงการนิเทศการจัดการศึกษา ฯ

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง NO COMMENTS YET

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุโครงการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และอนุปริญญา จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการ Pre V-Net

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง NO COMMENTS YET

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่ม