มีคุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชน
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ