UTHAI THANI

Community College

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน) ประจำปีการศึกษา 2555