• องค์ความรู้พื้นฐานการทอผ้าของลาวครั่ง ลาวเวียง จังหวัดอุทัยธานี
  สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและต่อชุมชน อ่านเพิ่มเติม
 • องค์ความรู้พื้นฐานการทอผ้าของลาวครั่ง ลาวเวียง จังหวัดอุทัยธานี
  สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและต่อชุมชน อ่านเพิ่มเติม
 • การออกแบบลายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 10 พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด
 • คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดาวน์โหลด
 • โครงการวิจัยการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้การออกแบบลายผา้ฝ้ายโบราณ ชุมชนทัพคล้ายดว้ยมติิวัฒนธรรมเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม อ.อภิญญา จงพัฒนากร  27 ธันวาคม 2560  อ่านเพิ่ม
 • เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการคิดอย่างเป็นระบบ โดย อ.อภิญญา จงพัฒนากร วันที่ 26 ธันวาคม 2560  อ่านเพิ่ม
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทายลัยชุมชนอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3 ส.ค. 2560 อ่านเพิ่ม
 • ภาพการการวางแผนร่วมกับชุมชนในโครงการวิจัยการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้การออกแบบลายผ้าฝ้ายโบราณชุมชนทัพคล้ายด้วยมิติวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปี 2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านเพิ่ม
 • ภูมิปัญญาการปลูกฝ้ายแบบโบราณ บ้านทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดย อ.อภิญญา จงพัฒนากร 13 ก.ย. 2559 อ่านเพิ่มเติม
 • โครงการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง การปลูกข้าวไร่ 4 ธ.ค. 2558 อ่านเพิ่ม
 • การจัดการความรู้ การท่องเที่ยวโดยชุมชน  บ้านผาทั่ง หมู่ 2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 1 ก.ย. 2558 อ่านเพิ่ม
 • โครงการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญา เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจำปี 2558 เรื่อง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์สุวรรณ ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 11 ส.ค. 2558 อ่านเพิ่ม
 • WBI การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (อ.ยุพรัช แป้นห้วย)
 • พลังงานและสิ่งแวดล้อม (อ.ธนากร สุระขันธ์)
 • ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ /บทคัดย่อ / เอกสารประกอบการสอน (อ.นันทกานต จิรังกรณ )
 • เอกสารประกอบการเรียนส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ (3000-1101) (อ.บรรณารักข์  ธรรมศิริ) ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
 • โครงการจัดการองค์ความรู้ ภมูิปัญญาเพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี  ๒๕๕๘  เรื่อง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตวพันธุ์สุวรรณ  ในพื้นที่อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อ่านเพิ่ม

1,330 total views, 2 views today