29-8-2557 15-08-19

หลักสูตรฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี สร้างงาน สร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิต

หลักสูตรที่เปิดการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตร การทำกระเป๋าลูกปัดและร้อยคริสตัลเป็นผลิตภัณฑ์ 70 ชั่วโมง
หลักสูตร การถักตะกร้าและกระเป๋าใยสังเคราะห์ 100 ชม.
หลักสูตร การจัดดอกไม้เบื้องต้น 16 ชม.
หลักสูตร การนวดแผนไทยเบื้องต้น 23 ชม.
หลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม 150 ชม.
หลักสูตร ช่างบริการรถจักรยานยนต์ 75 ชม.
หลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล 75 ชม.
หลักสูตร การขับรถยนต์ 105 ชม.
หลักสูตร ศิลปะการตกแต่งผ้าในงานพิธีต่าง ๆ 30 ชม.
หลักสูตร การทำขนมอบเบอเกอรี (พายและพัฟ) 27 ชม.
หลักสูตร การทำน้ำยาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 18 ชม.
หลักสูตร ผ้ายกต่อจกแบบแทรกเส้นพุ่งพิเศษ 240 ชม.

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชา ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 128 ชม.
วิชา ช่างซ่อมเครื่องใช้ประเภทให้ความร้อน 60 ชม. วิชา งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 36 ชม.
วิชา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 150 ชม.
วิชา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล 75 ชม.
วิชา ช่างบริการรถจักรยานยนต์ 75 ชม.
วิชา การขับรถยนต์ 105 ชม.
วิชา ช่างบริการระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงฯ 75 ชม.

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

วิชา การทำปลาส้มตัวปลอดสารพิษ 50 ชม.
วิชา น้ำพริกแห้ง 20 ชม.
วิชา อาหารว่างประเภททอด 30 ชม.
วิชา อาหารภาคกลางประเภทเบ็ดเตล็ด 21 ชม.
วิชา ขนมไทยแห้ง 30 ชม.
วิชา การทำขนมอบเบเกอรี่(พายและพัฟ) 27 ชม.

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

วิชา การทำนา 1 ไร่ มีรายได้ 1 แสนแบบ เกษตรอินทรีย์ 48 ชม.
วิชา การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 60 ชม.
วิชา การเพาะเห็ดเพื่อการค้า 90 ชม
วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 40 ชม. .วิชา การขยายพันธ์พืช 100 ชม.
วิชา เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลา 150 ชม.

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ชม.
วิชา โปรแกรมประมวลผลคำ 30 ชม.
วิชา ช่างตกแต่งรูปภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 45 ชม.
วิชา โปรแกรมนำเสนอผลงาน 30 ชม.
วิชา การซ่อมแซม-แก้ไขคอมพิวเตอร์ 40 ชม.
วิชา การนวดแผนไทยเบื้องต้น 23 ชม
วิชา การทำลูกประคบสมุนไพร 18 ชม.
วิชา การนวดแผนไทยประยุกต์ 14 ชม.

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. รูปถ่าย 1 รูป

ค่าใช้จ่าย

1.ค่าสมัครเรียน 10 บาท
2. ค่าบำรุงการศึกษา ชั่วโมงละ 1 บาท
(ยกเว้น คอมพิวเตอร์และขัยรถยนต์ ชั่วโมงละ 5 บาท)

สนใจติดต่อ

งานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ 056-539204 หรือ นายศุภวัฒน์ เกตุประทุม 081-7598116 หัวหน้างานฯ
นางสาวจงรัก วิลาวงค์ 086-1219146 เจ้าหน้าที่งานฯ
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ คะ
 
ตัวอย่างการจัดหลักสูตร วิชาการประกอบการธุรกิจชุมชน
44597607_1630995280541350_2189830835832619008_n 44638306_866832047040461_2144729886768496640_n 44667508_296081861009232_8895130939374436352_n

 

 

 

 

ตัวอย่างการจัดหลักสูตร วิชาการขยายพันธ์พิช

44461479_413507719181916_78482972486926336_n 44490363_2145412339059722_1906561181267525632_n 44511781_300776580770118_5084739046463242240_n

 

 

 

 

ตัวอย่างการจัดหลักสูตร วิชาการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องให้ความร้อน

44497860_315154362372033_6792946457474236416_n 44635882_2333683369992485_3633946832435937280_n 44679958_787314618327155_2232464618242965504_n

 

 

 

 

ตัวอย่างการจัดหลักสูตร วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

44568861_273884693255142_5899947946895474688_n 44617418_334854740412529_7042341717860679680_n 44702793_353361158734919_7760318880903331840_n

 

 

 

 

ตัวอย่างการจัดหลักสูตร วิชาการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

44475024_282013572426631_4325508031052775424_n 44478099_871156883008306_5287617130974412800_n 44657130_311648949658226_8816163902598414336_n

 

 

 

 

ตัวอย่างการจัดหลักสูตร วิชาช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

44433589_1067970226714655_4816424721425891328_n 44484225_1937232019702700_165389664331497472_n 44519412_1287701314716500_7821125378612658176_n

 

4,732 total views, 1 views today