ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวียนข้อความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดคู่มือ

ในหน่วยงานรัฐทราบถึงข้อปฏิบัติ และสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกลุ่มนโยบายและแผนได้ดำเนินการร่วมกับผู้แทนวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๘ แห่ง จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อเป็นไปตามมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว

คู่มือสำหรับประชาชน

1,297 total views, 1 views today