คำสั่งวิทยาลัยชุมชนอทัยธานี ที่ 471/2562 เรื่องแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 38 ให้ผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัย ฯ อ่านเพิ่มเติม

210 total views, 1 views today