แบบฟอร์มงานวัดผลประเมินผล

BY IN งานวัดผลและประเมินผล, ดาวน์โหลด NO COMMENTS YET

หน้าปกสมุดประเมินผลการศึกษาระดับ อนุปริญญาณ ปี 2561 เป็นต้นไป  :: ดาวน์โหลด :: หน้าปกสมุดประเมินผลการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. :: ดาวน์โหลด :: ใบปะหน้าข้อสอบ :: ดาวน์โหลด ::

ใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวด “ธิดาผ้าทอบ้านไร่”

BY IN ข่าวประชาสัมพันธ์, ดาวน์โหลด NO COMMENTS YET

ใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวด และรายละเอียดการประกวด “ธิดาผ้าทอบ้านไร่” ในงานของดีบ้านไร่ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ใบสมัครการประกวด “ธิดาผ้าทอบ้านไร่” ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์การประกวด และรายละเอียดการประกวด “ธิดาผ้าทอบ้านไร่”  ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์

แบบฟอร์มงานทะเบียน / วัดผลและประเมินผล

BY IN ดาวน์โหลด NO COMMENTS YET

แบบฟอร์มงานทะเบียน / วัดผลและประเมินผล ปี 2560 แบบคำร้องแก้ไขผลการเรียน ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอโอนผลการเรียนรายวิชา ดาวน์โหลด แบบคำร้องของเลื่อนการสอบ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ-นศ.-ขาดเรียน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาค ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอส่งผลการเรียน 0 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอาจารย์ส่งผลการเรียน มส. ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2560

BY IN ดาวน์โหลด NO COMMENTS YET

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครนักศึกษา ในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้ที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัคร

คำสั่งวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ที่ 336/2559

BY IN ดาวน์โหลด NO COMMENTS YET

คำสั่งวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ที่ 336/2559 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด