ธนาคารน้ำใต้ดิน อำเภอลานสัก

BY IN งานหลักสูตรระยะสั้น NO COMMENTS YET

เปิดกลุ่มการจัดฝึกอบรม วิชา การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 45 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มผู้สนใจ จำนวน 25 คน โดยใช้ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เริ่มการจัดฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 กันยายน 2562 โดยมี นายปกครอง ไชยบุตร เป็นครูผู้สอนฝึกอบรมที่มีความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน การทำบ่น้ำเปิด การทำบ่น้ำปิด การจัดระบบน้ำ และสาธิตวิธีการทำบ่อน้ำเปิด-ปิด ภายในบ้าน และคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด อ่านเพิ่ม

การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

BY IN งานหลักสูตรระยะสั้น NO COMMENTS YET

เปิดกลุ่มการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จำนวน 60 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มผู้สนใจ จำนวน 25 คน โดยใช้ บ้านเลขที่ 214 หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี มีกำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 6 – 14 กันยายน 2562 โดยมี นางสาวธนภร บัวสังข์ เป็นครูผู้สอนฝึกอบรมที่มีความรู้คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ อ่านเพิ่ม

วิชาหมอบ้าน

BY IN งานหลักสูตรระยะสั้น NO COMMENTS YET

จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา หมอบ้าน จำนวน 150 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มผู้สนใจ จำนวน 25 คน โดยใช้ บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มีกำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 4 – 25 กันยายน 2562 โดยมี นายทรงวุฒิ ภู่จุ้ย เป็นครูผู้สอนฝึกอบรมที่มีความรู้คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับหมอบ้าน อ่านเพิ่ม

การทำขนมอบเบเกอรี่(เค้ก)

BY IN งานหลักสูตรระยะสั้น NO COMMENTS YET

เปิดกลุ่มการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ  วิชา การทำขนมอบเบเกอรี่(เค้ก) จำนวน 30 ชั่วโมง  ให้กับกลุ่มผู้สนใจ จำนวน 28 คน โดยใช้ บ้านเลขที่ 1  ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี มีกำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กันยายน 2562 โดยมี นางอภิรมณ์ ศรีสวัสดิ์  เป็นครูผู้สอนฝึกอบรมที่มีความรู้คอยให้คำแนะนำทักษะการผสมแป้งทำเค้ก การทำคัพเค้ก  ในรูปแบบต่างๆ และการประกอบอาชีพ อ่านเพิ่ม

วิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก

BY IN งานหลักสูตรระยะสั้น NO COMMENTS YET

ฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา เค้กและการแต่งหน้าเค้ก จำนวน 48 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มผู้สนใจ จำนวน 28 คน โดยใช้ บ้านเลขที่ 1 ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี มีกำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 6 – 12 กันยายน 2562 อ่านเพิ่ม

หลักสูตร ช่างบริการรถจักรยานยนต์

BY IN งานหลักสูตรระยะสั้น NO COMMENTS YET

หลักสูตร ช่างบริการรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ร่วมกับผู้นำชุมชน ในการให้ความรู้เกี่ยวกับช่างบริการรถจักรยานยนต์ การดูแลรักษารถจักรยานยนต์ให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม

การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

BY IN งานหลักสูตรระยะสั้น NO COMMENTS YET

หลักสูตร การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้สนับสนุน การเปิดฝึกอบรม การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ให้กับชุมชน บ้านหนองเต่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว

หลักสูตร แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน

BY IN งานหลักสูตรระยะสั้น NO COMMENTS YET

หลักสูตร แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้ส่งเสริมและสนับสนุน การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น แปรรูปผ้าทอ ,แปรรูปฟักทอง และการแปรรูปเห็ดนางฟ้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว